01-2

Πεδία εξυπηρέτησης

Ολοκληρωμένη βιομηχανία κυκλωμάτων
Νέα ενεργειακή βιομηχανία
Βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων
Βιομηχανία μηχανημάτων
Βιομηχανία επίπεδης οθόνης
Βιομηχανία βιοεπιστημών
Δημόσια κατασκευαστική βιομηχανία
Κέντρο δεδομένων Διαδικτύου (IDC)

02-3

Υπηρεσία πλήρους διαδικασίας

Διαβούλευση & Σχεδιασμός
Μηχανική Διοίκηση
Προμήθεια εξοπλισμού
Εμπορική εφοδιαστική
Κατασκευή & εγκατάσταση
Λειτουργία & συντήρηση